ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατά του εντολέα μας, εκδόθηκε Διαταγή πληρωμής από τον Δικαστή του ΜονΠρωτΠρέβεζας, βάσει σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου (κτηνοπτηνοτροφικού χαρακτήρα), στην οποία ο ίδιος (αν και αστυνομικός στο επάγγελμα) είχε συμβληθεί ως εγγυητής, κι από ιδιαίτερη ηθική υποχρέωση προς τον οφειλέτη πατέρα του. Δεν έχει δε άλλες οφειλές από δάνεια ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Α΄ απόγραφο εκτελεστό της Διαταγής Πληρωμής, με την κάτωθι αυτού από 2-2-2022 επιταγή προς εκτέλεση, του επιδόθηκε στις 2-2-2022, κι επιτάχθηκε να καταβάλλει το ποσό των 127.142,98 €.

Ο εντολέας μας, ήρθε σ’ επαφή με την υπέρ’ ης η διαταγή πληρωμής – ειδική εκκαθαρίστρια ανώνυμη εταιρία του, υπό εκκαθάριση, πιστωτικού ιδρύματος που είχε αρχικά χορηγήσει το δάνειο, και υπέβαλε πρόταση ρύθμισης της οφειλής. Αντί μιας απάντησης στην πρόταση αυτή (περί αποδοχής της ή μη), η εν λόγω εταιρία, άρχισε να ζητάει από τον εγγυητή συνεχώς νέα έγγραφα: πρώτα ζήτησε δήλωση ΕΝΦΙΑ και εκκαθαριστικό σημείωμα τόσο για τον εντολέα μας, όσο και για τον οφειλέτη. Αφού της εστάλησαν αυτά που αφορούσαν τον εντολέα μας, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του οφειλέτη (πατέρα του), ο οποίος είχε αποβιώσει από το 2018, η υπέρ ης η Διαταγή Πληρωμής, ζήτησε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, για κάθε κληρονόμο του θανόντος οφειλέτη, αντίγραφο διαθήκης ή πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Φωτοαντίγραφα ΑΔΤ, εκκαθαριστικά, και πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, διαφορετικά πιστοποιητικό αποποίησης της κληρονομιάς του. Κι ενώ λοιπόν έτσι είχαν τα πράγματα, η επιτάσσουσα ανώνυμη εταιρία, παρακάμπτοντας όλη τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει για τη διευθέτηση της διαφοράς, κοινοποίησε στον εντολέα μας στις 7-4-2022 την από 28-3-2022 κατάσχεση εις χείρας τρίτου, εις χείρας των 4 συστημικών Τραπεζών της Χώρας.

Ασκήθηκε εμπρόθεσμα στο αρμόδιο ΜονΠρωτΠρέβεζας, ανακοπή του αρθρ. 933 Κ.Πολ.Δ. κατά της από 2-2-2022 επιταγής προς πληρωμή, αλλά ταυτόχρονα και αίτηση αναστολής του άρθρ. 938 Κ.Πολ.Δ., στην οποία συμπεριλήφθη κι αίτημα προσωρινής διαταγής.

Επί του αιτήματος Προσωρινής Διαταγής, η οποία εκδικάστηκε στις 13-4-2022, εκδόθηκε η από 14-4-2022 Προσωρινή Διαταγή με την οποία :

α) ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ  το αίτημα περί Προσωρινής Διαταγής,

β) ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ προσωρινά – ήτοι μέχρι την συζήτηση της με αριθμό ……/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και υπό τον όρο συζήτησης αυτής – την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται, δυνάμει της από 2-2-2022 επιταγής προς πληρωμή, παρά πόδας ακριβούς αντιγράφου του με αριθμό ……/2021 α’ εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ……/2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και του από 28-3-2022 κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας τρίτου.

Σχόλιο

Τα όσα έκανε δεκτά το Δικαστήριο με την αποδοχή της προσωρινής διαταγής  και την προσωρινή αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, ΥΠΕΡ του εντολέα μας, είναι μια μεγάλη πρώτη νίκη, μιας και απετράπη η δέσμευση των Τραπεζικών του λογαριασμών, που επιχειρήθηκε με την κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

Στην υπόθεση έπεται συνέχεια, αφού επίκειται η συζήτηση της κύριας αίτησης αναστολής (938 Κ.Πολ.Δ.) και η ανακοπή (άρθρο 933 Κ.Πολ.Δ).

Έκδοση απόφασης επί αιτήσεως αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σε συνέχεια της ως άνω αναφερόμενης προσωρινής διαταγής, και επί της αιτήσεως αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 938 Κ.Πολ.Δ., εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρέβεζας, με την οποία αφού το Δικαστήριο έκρινε ως ουσιαστικά βάσιμο τον πέμπτο λόγο της ανακοπής που είχαμε ασκήσει για τον εντολέα μας, πιθανολόγησε ότι θα ευδοκιμήσει η ανακοπή μας αυτή και θα γίνει δεκτή από το Δικαστήριο, κι ως εκ τούτου έκανε δεκτή την αίτηση του ως άνω εντολέα μας και ανέστειλε την αναγκαστική εκτέλεση που είχε θέσει σε κίνηση η καθ΄ ης, με την κοινοποίηση προς αυτόν επιταγής προς πληρωμή και κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, στηριζόμενες αυτές στην ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής.

Το Δικαστήριο αυτό, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκρινε ως βάσιμο τον πέμπτο αυτόν λόγο της ανακοπής μας, διότι σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου, δεν προκύπτει από την επίδικη σύμβαση δανείου, βάσει της οποίας εκδόθηκε η ανακοπτόμενη Δ. Πληρωμής, σχετική συμφωνία μεταξύ των συμβληθέντων (εκλιπόντος πρωτοφειλέτη, εγγυητή και πιστώτριας), περί αναγωγής των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της Τράπεζας, σε αποδεικτικά έγγραφα της απαίτησης, κάτι που σύμφωνα με τον νόμο είναι προαπαιτούμενο. Και τούτο διότι, στην αίτηση για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής, για το οφειλόμενο κατάλοιπο κλεισθέντος λογαριασμού, μεταξύ της πιστώτριας τράπεζας και του καθ’ ου (πιστούχου, εγγυητή κ.λ.π.), αρκεί ν’ αναφέρεται ότι συμφωνήθηκε ότι το ποσό αυτό του καταλοίπου, θ’ αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της πιστώτριας, ακόμη δε πρέπει ν’ αναφέρεται ότι τα επί μέρους κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, περιλαμβάνονται στο σχετικό απόσπασμα, από το οποίο αποδεικνύεται η απαίτηση της Τράπεζας.