Ανακοπή άρθρ. 973, παρ. 6 ΚΑΤΑ Πράξης δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού

Κατά της εντολέως μου και επισπεύδουσας τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού, ασκήθηκε ανακοπή του άρθρ. 973, παρ. 6 Κ.Πολ.Δ. Με την ανακοπή αυτή, η οποία στρεφόταν κατά της Πράξης δήλωσης συνέχισης σε πλειστηριασμό, η καθ’ ης ο πλειστηριασμός ζητούσε την ακύρωση της πράξης αυτής, γιατί αυτή αναρτήθηκε εκπρόθεσμα στην επίσημη ιστοσελίδα των πλειστηριασμών ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. (e-auction), ήτοι 7 ημέρες από τη σύνταξη της σχετικής πράξης, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καθ’ ης ο πλειστηριασμός, έπρεπε ν’ αναρτηθεί εντός 5 ημερών. Το Δικαστήριο απέρριψε τον σχετικό λόγο ανακοπής, δεχόμενο ότι η ανάρτηση της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού στην επίσημη ιστοσελίδα των πλειστηριασμών ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. (e-auction), δεν διενεργείται εντός 5 ημερών από την κατάθεση της δήλωσης, αλλά εντός 10 ημερών από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ, η οποία με τη σειρά της λαμβάνει χώρα εντός 5 ημερών από την κατάθεση της δήλωσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου η συγκεκριμένη προθεσμία ανάρτησης της σχετικής δήλωσης συνέχισης (ή υποκατάστασης) στην ιστοσελίδα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. (e-auction), επειδή δεν ορίζεται στις διατάξεις των παρ. 2, 2Α, και 2Β του άρθρ. 966 Κ.Πολ.Δ., γίνεται ερμηνευτικά δεκτό, ότι η σχετική ημερομηνία είναι δεκαήμερη, κι αυτό κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 208, παρ. 2 του ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 5/17-1-2018), η οποία αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση της γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ.  Με την ίδια ανακοπή με την οποία ζητούσε την ακύρωση της πράξης δήλωσης συνέχισης, επικαλούμενη και πάλι το εκπρόθεσμο της ανάρτησης της πράξης δήλωσης συνέχισης, ισχυριζόμενη ότι έτσι απώλεσε την προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής του άρθρ. 954, παρ. 4 Κ.Πολ.Δ., σωρευτικά υπέβαλε αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, ώστε να καθοριστεί η τιμή της πρώτης προσφοράς ων κατασχεθέντων ακινήτων, στο αρχικό ποσό που είχε οριστεί με την κατασχετήρια έκθεση. Το Δικαστήριο απέρριψε σωρευόμενη αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση ως απαράδεκτη, κρίνοντας πως με αυτή δεν επιδιώκεται η, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, επαναφορά της ανακοπής του 973, παρ. 6 Κ.Πολ.Δ., στην οποία αυτή σωρεύεται, αλλά η επαναφορά ενός άλλου ένδικου βοηθήματος και συγκεκριμένα αυτού της ανακοπής του 954, παρ. 4 Κ.Πολ.Δ., ενώ, σύμφωνα με την νομική σκέψη του Δικαστηρίου αυτού, η αίτηση επαναφοράς ασκείται είτε σωρευόμενη στην παραληφθείσα διαδικαστική πράξη (εισαγωγικό δικόγραφο ή προτάσεις), στην οποία αφορά, είτε με χωριστό δικόγραφο. Τέτοιο χωριστό δικόγραφο του 954, παρ. 4 Κ.Πολ.Δ., έστω κι εκπρόθεσμα δεν άσκησε η καθ’ ης ο πλειστηριασμός, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται το ελάττωμα της διαδικαστικής πράξης, την θεραπεία του οποίου ζητά, με την άσκηση όμως άλλης διαδικαστικής πράξης, ήτοι αυτής της ανακοπής του 973, παρ. 6, Κ.Πολ.Δ.

Με άλλο λόγο ανακοπής της, η καθ’ ης ζητούσε την ακύρωση της πράξης δήλωσης συνέχισης, ισχυριζόμενη ότι δεν τηρήθηκε των 2 μηνών, από τη δήλωση συνέχισής του, κι ότι ο πλειστηρασμός μη νόμιμα προσδιορίστηκε εντός ενός μήνα από τη σύνταξη της πράξης δήλωσης συνέχισης. Το Δικαστήριο απέρριψε τον συγκεκριμένο λόγο ανακοπής, δεχόμενο ότι ο προσδιορισμός του πλειστηριασμού μέσα σ’ ένα μήνα από τη σύνταξη της πράξης δεν είναι πρώιμος, αλλά εντός των νόμιμων ορίων, ακριβώς επειδή δεν πρόκειται για τον 1ο πλειστηριασμό και άρα δεν τυχαίνει αφαρμογής η διάταξη του άρθρ. 973, παρ. 1, Κ.Πολ.Δ., που επιβάλλει τη μη διεξαγωγή του πριν την παρέλευση 2 μηνών από τη δήλωση συνέχισής του, αλλά αντίθετα πρόκειται για τον 3ο πλειστηριασμό και άρα τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του αρθρ.  966, παρ. 2Α Κ.Πολ.Δ., που επιτρέπει τον ορισμό του πλειστηριασμού εντός 30 ημερών από τη δήλωση συνέχισης.

Τέλος από το Δικαστήριο κρίθηκε ότι αντικείμενο της ανακοπής που ασκείται με τις διατάξεις του άρθρ. 973, παρ. 6 Κ.Πολ.Δ., αποτελούν λόγοι που αφορούν το κύρος της δήλωσης συνέχισης και όχι το κύρος της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, της οποίας τη διόρθωση μπορούσε και είχε το χρονικό περιθώριο η καθ’ ης – ανακόπτουσα, να ζητήσει με την ανακοπή της διάταξης του άρθρ. 954, παρ. 4 Κ.Πολ.Δ., απορρίπτοντας έτσι την ανακοπή της.