Οι εντολείς μας, μας ανέθεσαν την έκδοση κληρονομητηρίου, δηλαδή πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο και πιστοποιεί την ιδιότητά τους ως κληρονόμων του αποβιώσαντος συγγενούς τους, καθώς επίσης και το ποσοστό εξ αδιαιρέτου του καθ’ ενός στην κληρονομία αυτή. Ο κληρονομούμενος ήταν εν ζωή κάτοικος εξωτερικού. Σ’ αυτήν την περίπτωση, κατ’ αρχάς, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της Αθήνας για την έκδοσή του κληρονομητηρίου. Όμως, από τα έγγραφα που προσκομίσαμε στο Δικαστήριο, αποδείξαμε ότι ο κληρονομούμενος είχε όσο ζούσε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στην Πρέβεζα. Ως εκ τούτου, θεμελιώθηκε η κατά τόπον αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, το οποίο, αφού είδε και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα, εξέδωσε αρχικά Διάταξη, με την οποία διατάχθηκε η χορήγηση του Κληρονομητηρίου κι έπειτα χορήγησε αυτό.

Η επιλογή του Ειρηνοδικείου της Πρέβεζας, ως αρμόδιου Δικαστηρίου, μείωσε τον χρόνο και τα κόστη για τους εντολείς μας.